هر اتحادیه توسط هیات مدیره ای که طبق مقررات از بین اعضاء صنف با اکثریت آراء برای مدت ۴ سال انتخاب میشود اداره خواهد شد.

تعداد اعضای هیات مدیره هر اتحادیه صنفی بر حسب تعداد اعضای دارای پروانه کسب در آن اتحادیه به شرح زیر میباشد:

تا۱۰۰۰ نفر عضو تعداد ۵نفر  اعضای اصلی و دو نفر علی البدل

از ۱۰۰۰ نفر به بالا تعداد ۷نفر اعضای اصلی و سه نفر اعضای علی البدل

هر فرد صنفی که دارای پروانه کسب باشد حق دارد در انتخابات هیات مدیره اتحادیه با در دست داشتن اصل تصویر پروانه کسب تاریخ دار می تواند شرکت کند که هر فرد دارای یک حق می باشد حتی در صورتی که در همان صنف بیش از یک پروانه کسب داشته باشد.

داو طلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه باید دارای شرایط زیر باشد:

  1. تابعیت ایران و مقید بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
  2. نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری
  3. نداشتن سابقه ورشکستگی
  4. عدم وابستگی به رژیم گذشته
  5. عدم اعتیاد به مواد مخدر
  6. داشتن حد اقل مدرک دیپلم
  7. حداکثر سن داوطلب نباید بیش از 70سال تمام باشد
  8. داشتن پروانه کسب معتبر که اعتبار آن منقضی نگردیده باشد،  صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد صنفی فعال باشد و مکان واحد صنفی تغییر نیافته باشد