نخستین قدم برای راه اندازی یک کسب و کار گرفتن جواز کسب است که به منظور شروع و ادامه کسب کار به صورت دايم (برای مدت ۵ سال) یا موقت (به مدت یک سال) برای افراد صادر می گردد که این سند به معنای قانونی بودن فعالیت واحد صنفی است.

مراحل گرفتن پروانه کسب:

 • مراجعه به اتحادیه و تقاضای کتبی برای اخذ آن
 • ارائه مدارک شامل: کپی شناسنامه از تمامی صفحات – کپی کارت ملی – کپی کارت پایان خدمت – کپی مدرک تحصیلی – کپی اجاره نامه یا سند مالکیت – ۶قطعه عکس
 • بازرسی از محل کسب توسط بازرس اتحادیه
 • ارائه تاییدیه اماکن
 • ارائه آزمون قوانین صنفی
 • ارائه تاییدیه بهداشت برای صنوف مشمول
 • ارائه تاییدیه دارایی
 • ارائه تاییدیه شهرداری
 • ارائه تاییدیه عدم عتیاد
 • ارائه تاییدیه عدم سوء پیشینه
 • تاییدیه اتاق اصناف مبنی بر بلا مانع بودن انجام مراحل صدور پروانه کسب

پروانه کسب چگونه دریافت میشود؟

با ارائه مدارک به اتحادیه مربوطه پرونده شما برای بررسی های لازم توسط رییس اتحادیه مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تکمیل بودن مدارک شما میتوانید جواز کسب خودتان را با طی نمودن مراحل مورد نیاز دریافت نمایید.

انتقال پروانه کسب:

در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه کسب خود را به دیگری واگذار کند باید درخواست خود را به اتحادیه تسلیم کند که اگر فرد معرفی شده واجد شرایط قانونی باشد اتحادیه با رعایت سایر مقررات پروانه کسب متقاضی را باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند.

در صورت فوت صاحب پروانه کسب حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است، اگر ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند در صورت دارا بودن مشروط فرد می تواند ظرف مدت ۲سال با رعایت مقررات برای اخذ پروانه کسب اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تمدید پروانه کسب:

دارندگان پروانه کسب قبل از فرا رسیدن تاریخ انقضای پروانه خویش با ارائه مدارک زیر می توانند نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند.

 • ارائه آخرین پرداختی مالیات و عوارض شهرداری
 • ارائه آخرین پرداختی عوارض مشاغل شهرداری مربوط به واحد صنفی
 • ارائه آخرین پرداختی مالیات بر درآمد دارایی
 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • اصل پروانه کسب
 • ۶قطعه عکس
 • پرداخت بدهی عضویت (مطابق  به جدول عضویت سالیانه)

مراحل ابطال پروانه کسب:

 1. درخواست کتبی ابطال پروانه کسب توسط صاحب پرونه کسب
 2. به همراه داشتن اصل پروانه کسب
 3. تسویه عوارض معوقه و بدهی های اتحادیه
 4. اعلام ابطال به دارایی ، شهرداری و اتاق اصناف و حذف از سسیستم